گروه حسابداری

waz.hesabdari@chmail.ir

گروه حسابداری

waz.hesabdari@chmail.ir

۳۰
ارديبهشت

برای دریافت برنامه درسی رشته های کاردانش کلیک کنید                     دریافت


برای دریافت استانداردهای حسابداری مالی کاردانش کلیک کنید              دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۱۶
ارديبهشت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۶
فروردين

برای دریافت سوالات تستی و عملی فصل اول ارسالی آقای رامیان سرگروه محترم پیرانشهر کلیک کنید                      دریافت

برای دریافت سوالات تستی و عملی فصل اول ارسالی خانم اپرناک سرگروه محترم ناحیه یک ارومیه کلیک کنید             دریافت

برای دریافت سوالات تستی  فصل دوم ارسالی خانم رسدی سرگروه محترم ناحیه دو ارومیه کلیک کنید                       دریافت

برای دریافت سوالات تستی  فصل دوم ارسالی آقای خدری سرگروه محترم بوکان کلیک کنید                                    دریافت

برای دریافت سوالات عملی  فصل دوم ارسالی آقای خدری سرگروه محترم بوکان کلیک کنید                                      دریافت

برای دریافت سوالات تستی  ارسالی خانم ذاکری سرگروه محترم خوی کلیک کنید                                                  دریافت

برای دریافت سوالات عملی ارسالی خانم ذاکری سرگروه محترم خوی کلیک کنید                                                    دریافت


  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۲
فروردين

برای دریافت شاخصهای ارزیابی فروردین و اردیبهشت سرگروهها کلیک کنید        دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۹
اسفند

tabrik sale no

  • آزیتا مرشد کفاشان
۱۳
اسفند

برای دریافت شاخصهای ارزیابی اصلاح شده بهمن واسفند کلیک کنید                     دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۰۶
اسفند

سوالات عملی حسابداری تکمیلی ارسالی آقای خدری سرگروه بوکان ............................دریافت


سوالات عملی حسابداری مقدماتی ارسالی آقای خدری سرگروه بوکان ........................دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۰۶
اسفند

برای دریافت اصلاحیه شاخصهای ارزیابی بهمن و اسفند کلیک کنید


                                    دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۲
بهمن

برای دریافت فرم ارزیابی بهمن و اسفند ماه کلیک کنید 


                                            دریافت

  • آزیتا مرشد کفاشان
۲۲
بهمن

  • آزیتا مرشد کفاشان